Úradná tabuľa - Obec Jablonica 

Informácia verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania

Účel vyvlastnenia:
Návrh na vyvlastnenie vlastníckeho práva k pozemkom, pre účel realizácie líniovej stavby "Cesta I/51 Biela hora - zosuv", podľa ust. § 17a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

Údaje o vyvlastniteľovi:
Slovenská republika v správe Slovenská správa ciest so sídlom Miletičova 19, 820 05 Bratislava.

Katastrálne územie:
Jablonica, obec Jablonica

Parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia:
- LV č. 2519 - parcela KN-C č. 3706/17
- LV č. 2519 - parcela KN-C č. 3706/18
- LV č. 2519 - parcela KN-C č. 3706/19

Parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia:
- LV č. 3259 - parcela KN-C č. 3671/2

 


Prílohy