Úradná tabuľa - Obec Jablonica 

Informácia verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania

Účel vyvlastnenia:
Návrh na vyvlastnenie vlastníckeho práva k pozemkom, pre účel realizácie líniovej stavby "Cesta I/51 Biela hora - zosuv", podľa ust. § 17a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

Údaje o vyvlastniteľovi:
Slovenská republika v správe Slovenská správa ciest so sídlom Miletičova 19, 820 05 Bratislava.

Katastrálne územie:
Jablonica, obec Jablonica

Parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia:
- LV č. 3361 - parcela KN-C č. 3408/2

spisové číslo OU-TT-OVBP2-2019/027941

Parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia:
- LV č. 1541 - parcela KN-E č. 3396/3

spisové číslo OU-TT-OVBP2-2019/027949

Parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia:
- LV č. 3363 - parcela KN-C č. 3411/6, 3411/7 a 3411/8
- LV č. 1541 - parcela KN-E č. 3396/3

spisové číslo OU-TT-OVBP2-2019/027942

spisové číslo OU-TT-OVBP2-2019/027943

spisové číslo OU-TT-OVBP2-2019/027944

spisové číslo OU-TT-OVBP2-2019/027947


Prílohy