eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Zámer odpredať majetok obce Jablonica z dôvodu hodného osobitného zreteľa

- novovytvorený pozemok registra „C“, parc. č. 397/205, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 61 m2, odčleneného GP č. 811/2020 zo dňa 25. 09. 2020 od pozemku vo vlastníctve obce Jablonica, parc. č. 397/27, zastavané plochy a nádvoria, v pôvodnej výmere 4608 m2, zapísaného v KN registra „C“, k.ú. Jablonica, žiadateľovi Marián Samek, č. 923, 906 32 Jablonica, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov §9a ods. 8 písmeno e) z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Zámer odpredať majetok obce Jablonica z dôvodu hodného osobitného zreteľa, žiadateľ: Marián Samek


Prílohy