Popis služby: Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti k dani za predajné automaty správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Služba pokrýva celý proces od podania na strane klienta a jeho prijatie na strane mesta/obce, cez spracovanie podania až po poskytnutie rozhodnutia klientovi.

Komu je služba určená: Občan a podnikateľ

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu oznamovania o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za predajné automaty.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí právne záväzný stav. Klient si splní svoju povinnosť podať daňové priznanie.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Áno

Je služba spoplatňovaná: Nie


Dátum zverejnenia: 01.12.2016

Dátum poslednej zmeny: 19.12.2016

Ohlásenie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za predajné automaty

Legislatíva

  • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
  • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  • VZN

Zákonná lehota

30 dní (Môže byť prerušená)

Poplatky

Výška dane je určená každý mesto a obcou individuálne