eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Informovanie o verejnom obstarávaní

Mesto a obec v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej iba ako „zákon“) sú verejnými obstarávateľmi.

Zverejňovanie informácií o jednotlivých zákazkách sa uskutočňuje v súlade so zákonom. Mesto o obec zverejňuje informácie o ostatných zákazkách podľa § 10 ods. 10 zákona  a v súlade s vnútornou smernicou obce/mesta. Zverejňovanie zákaziek závisí od predpokladanej hodnoty zákazky. Predpokladaná hodnota zákazky sa stanovuje bez DPH.

A) Limity pre nadlimitné zákazky:

Nadlimitná zákazka je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydáva Úrad pre verejné obstarávanie. V aktuálnom čase ide o tieto limity:

a)      Tovar – od 144 000 €

b)      Služby, okrem služieb uvedených v prílohe č. 1 zákona – od 221 000 €

c)      Služby uvedené v prílohe č. 1 zákona – od 750 000 €

d)      Stavebné práce – od 5 548 000 €


Informácie o nadlimitnej zákazke  sú zverejnené na webových stránkach:

         Úradného vestníka EÚ: http://publications.europa.eu/sk/web/about-us/procurement
         Úradu pre verejné obstarávanie: http://www.uvo.gov.sk/

a)      vo Vestníku verejného obstarávania: https://www.uvo.gov.sk/evestnik

b)      na portáli EVO: https://evo.gov.sk/evo/ethics.nsf/public_tenders2!OpenView

c)      na profile verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov-4db.html

    Elektronický kontraktačný systém (pre bežné tovary, bežné služby a bežné práce a nadlimitná verejná súťaž na bežné tovary a služby): https://www.eks.sk/


B) Limity pre podlimitné zákazky:

Podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a súčasne rovná alebo nižšia ako:

a)     70 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín a zákazku na poskytnutie služby okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona

b)     260 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona

c)     180 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác


Informácie o podlimitnej zákazke sú zverejnené na webových stránkach:

         Úrad pre verejné obstarávanie: http://www.uvo.gov.sk/

a)       Vestník verejného obstarávania: https://www.uvo.gov.sk/evestnik

b)       Portál EVO: https://evo.gov.sk/evo/ethics.nsf/public_tenders2!OpenView

c)       Profil verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov-4db.html

         Elektronický kontraktačný systém (pre tovary, služby a práce bežné): https://www.eks.sk/


C) Limity pre zákazky s nízkou hodnotou:

Civilná zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit pre podlimitné zákazky v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.


Informácie o zákazkách s nízkou hodnotou podľa zákona a podľa smernice obce/mesta zverejnené na webovej stránke obce/mesta:


Informácie o zákazkách s nízkou hodnotou podľa zákona nad 5 000 €  sú zverejnené na webovej stránke raz za štvrťrok:

          Úrad pre verejné obstarávanie http://www.uvo.gov.sk/

a)      Profil verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov-4db.html


Dátum zverejnenia: 01.12.2016

Dátum poslednej zmeny: 19.12.2016